Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 6, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Bắc Giang

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Bắc Giang.

(Thành phố Bắc Giang)

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_18 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bắc Giang 18 Khu vực 2
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_18
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bắc Giang 18 Khu vực 2
3 THPT Ngô Sĩ Liên 011 P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 2
4 THPT Chuyên Bắc Giang 012 P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 2
5 THPT Thái Thuận 013 P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 2
6 PTTH Dân lập Nguyên
Hồng
038 P. Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 2
7 PTTH Dân lập Hồ Tùng
Mậu
039 Xã Đa Mai, Tp. Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 2
8 PT DTNT tỉnh Bắc Giang 040 P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 2
9 TT GDTX tỉnh Bắc Giang 041 P. Dĩnh Kế, Tp. Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 2
10 TT Ngoại ngữ -Tin học
Bắc Giang
042 P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 2
11 TT GD KTTH Hướng
nghiệp
043 P. Xương Giang, Tp. Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 2
12 CĐ Nghề Bắc Giang 061 Xã Dĩnh trì, Tp. Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 1
13 CĐ Kỹ thuật Công nghiệp 067 P. Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 2
14 TC Nghề Thủ công Mỹ
nghệ 19.5
077 Xã Tân Mỹ, Tp. Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 2
15 TC Nghề GTVT 079 Xã Song Mai, Tp. Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 2
16 TC Nghề Lái xe số 1 080 P. Trần Nguyên Hãn, Tp Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 2
17 THPT Giáp Hải 082 Xã Tân Mỹ-Tp.Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 2
18 TC Văn hóa-Thể thao và
Du lịch
083 P. Thọ Xương, Tp.Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 2
19 CĐ Công nghệ Việt Hàn
Bắc Giang
084 Xã Dĩnh Trì, Tp. Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 1
20 Tiểu học, THCS, THPT
Thu Hương
085 P. Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 2
21 TT GDTX – HN tỉnh Bắc
Giang
086 P. Dĩnh Kế, Tp. Bắc Giang Thành phố Bắc
Giang
01 Bắc Giang 18 Khu vực 2
22 THPT Yên Thế 014 TTr. Cầu Gồ, H.Yên Thế Huyện Yên Thế 02 Bắc Giang 18 Khu vực 1
23 THPT Bố Hạ 015 Xã Bố Hạ, H.Yên Thế Huyện Yên Thế 02 Bắc Giang 18 Khu vực 1
24 THPT Mỏ Trạng 044 Xã Tam Tiến, H.Yên Thế Huyện Yên Thế 02 Bắc Giang 18 Khu vực 1
25 TT GDTX DN H.Yên Thế 045 TTr. Cầu Gồ, H.Yên Thế Huyện Yên Thế 02 Bắc Giang 18 Khu vực 1
26 TC Nghề MN Yên Thế 075 TTr. Cầu Gồ, H.Yên Thế Huyện Yên Thế 02 Bắc Giang 18 Khu vực 1
27 THPT Lục Ngạn số 1 016 TTr. Chũ, H.Lục Ngạn Huyện Lục Ngạn 03 Bắc Giang 18 Khu vực 1
28 THPT Lục Ngạn số 2 017 Xã Tân Hoa, H.Lục Ngạn Huyện Lục Ngạn 03 Bắc Giang 18 Khu vực 1
29 THPT Lục Ngạn số 3 018 Xã Phượng Sơn, H.Lục Ngạn Huyện Lục Ngạn 03 Bắc Giang 18 Khu vực 1
30 THPT Lục Ngạn số 4 046 Xã Tân Sơn, H.Lục Ngạn Huyện Lục Ngạn 03 Bắc Giang 18 Khu vực 1
31 TT GDTX-DN H.Lục
Ngạn
047 TTr. Chũ, H.Lục Ngạn Huyện Lục Ngạn 03 Bắc Giang 18 Khu vực 1
32 PT DTNT H.Lục Ngạn 068 Xã Kiên Thành, H.Lục Ngạn Huyện Lục Ngạn 03 Bắc Giang 18 Khu vực 1
33 THPT Bán công H.Lục
Ngạn
070 TTr. Chũ, H.Lục Ngạn Huyện Lục Ngạn 03 Bắc Giang 18 Khu vực 1
34 TT GDNN-GDTX H.Lục
Ngạn
087 TTr. Chũ, H.Lục Ngạn Huyện Lục Ngạn 03 Bắc Giang 18 Khu vực 1
35 THPT Sơn Động số 1 048 Xã An Lập, H.Sơn Động Huyện Sơn Động 04 Bắc Giang 18 Khu vực 1
36 PT DTNT H.Sơn Động 049 TTr. An Châu, H.Sơn Động Huyện Sơn Động 04 Bắc Giang 18 Khu vực 1
37 THPT Sơn Động số 2 050 Xã Cẩm Đàn, H.Sơn Động Huyện Sơn Động 04 Bắc Giang 18 Khu vực 1
38 TT GDTX-DN H.Sơn
Động
051 TTr. An Châu, H.Sơn Động Huyện Sơn Động 04 Bắc Giang 18 Khu vực 1
39 THPT Sơn Động số 3 069 TTr. Thanh Sơn, H.Sơn Động Huyện Sơn Động 04 Bắc Giang 18 Khu vực 1
40 TT GDNN-GDTX H.Sơn
Động
088 TTr. An Châu, H.Sơn Động Huyện Sơn Động 04 Bắc Giang 18 Khu vực 1
41 THPT Lục Nam 019 TTr. Đồi Ngô, H.Lục Nam Huyện Lục Nam 05 Bắc Giang 18 Khu vực 1
42 THPT Cẩm Lý 020 Xã Cẩm Lý, H.Lục Nam Huyện Lục Nam 05 Bắc Giang 18 Khu vực 1
43 THPT Phương Sơn 021 Xã Phương Sơn, H.Lục Nam Huyện Lục Nam 05 Bắc Giang 18 Khu vực 1
44 THPT Tứ Sơn 022 Xã Trường Sơn, H.Lục Nam Huyện Lục Nam 05 Bắc Giang 18 Khu vực 1
45 PTTH dân lập Đồi Ngô 052 Xã Tiên Hưng H.Lục Nam Huyện Lục Nam 05 Bắc Giang 18 Khu vực 1
46 TT GDTX-DN H.Lục
Nam
053 TTr. Đồi Ngô, H.Lục Nam Huyện Lục Nam 05 Bắc Giang 18 Khu vực 1
47 THPT tư thục Thanh Hồ 071 Xã Thanh Lâm, H.Lục Nam Huyện Lục Nam 05 Bắc Giang 18 Khu vực 1
48 THPT Đồi Ngô 089 Xã Tiên Hưng H.Lục Nam Huyện Lục Nam 05 Bắc Giang 18 Khu vực 1
49 TT GDNN-GDTX H.Lục
Nam
090 TTr. Đồi Ngô, H.Lục Nam Huyện Lục Nam 05 Bắc Giang 18 Khu vực 1
50 THPT Thanh Lâm 091 Xã Thanh Lâm, H.Lục Nam Huyện Lục Nam 05 Bắc Giang 18 Khu vực 1
51 THPT Tân Yên số 1 023 TTr Cao Thượng, H.Tân Yên Huyện Tân Yên 06 Bắc Giang 18 Khu vực 1
52 THPT Tân Yên số 2 024 Xã Lam Cốt, H.Tân Yên Huyện Tân Yên 06 Bắc Giang 18 Khu vực 1
53 THPT Nhã Nam 025 TTr. Nhã Nam, H.Tân Yên Huyện Tân Yên 06 Bắc Giang 18 Khu vực 1
54 PTTH dân lập Tân Yên 054 TTr. Cao Thượng, H.Tân Yên Huyện Tân Yên 06 Bắc Giang 18 Khu vực 1
55 TT GDTX-DN H.Tân Yên 055 Xã Cao Xá, H.Tân Yên Huyện Tân Yên 06 Bắc Giang 18 Khu vực 1
56 THPT Hoàng Hoa Thám 092 TTr. Cao Thượng, H.Tân Yên Huyện Tân Yên 06 Bắc Giang 18 Khu vực 1
57 TT GDNN-GDTX H.Tân
Yên
093 Xã Cao Xá, H.Tân Yên Huyện Tân Yên 06 Bắc Giang 18 Khu vực 1
58 THPT Hiệp Hòa số 1 026 TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa Huyện Hiệp Hòa 07 Bắc Giang 18 Khu vực 2 NT
59 THPT Hiệp Hòa số 2 027 Xã Bắc Lý, H.Hiệp Hòa Huyện Hiệp Hòa 07 Bắc Giang 18 Khu vực 2 NT
60 THPT Hiệp Hòa số 3 028 Xã Hùng Sơn, H.Hiệp Hòa Huyện Hiệp Hòa 07 Bắc Giang 18 Khu vực 1
61 THPT dân lập Hiệp Hòa 1 056 TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa Huyện Hiệp Hòa 07 Bắc Giang 18 Khu vực 2 NT
62 THPT Dân lập số 2 Hiệp
Hòa
057 Xã Hương Lâm, H. Hiệp Hòa Huyện Hiệp Hòa 07 Bắc Giang 18 Khu vực 1
63 TT GDTX-DN H. Hiệp
Hòa
058 TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa Huyện Hiệp Hòa 07 Bắc Giang 18 Khu vực 2 NT
64 THPT Hiệp Hòa số 4 074 Xã Hoàng An, H.Hiệp Hòa Huyện Hiệp Hòa 07 Bắc Giang 18 Khu vực 1
65 THCS và THPT Hiệp Hòa 081 Xã Đức Thắng, H.Hiệp Hòa Huyện Hiệp Hòa 07 Bắc Giang 18 Khu vực 1
66 THPT Hiệp Hòa số 5 094 TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa Huyện Hiệp Hòa 07 Bắc Giang 18 Khu vực 2 NT
67 TT GDNN-GDTX H.
Hiệp Hòa
095 TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa Huyện Hiệp Hòa 07 Bắc Giang 18 Khu vực 2 NT
68 THPT Lạng Giang số 1 029 Xã Yên Mỹ, H Lạng Giang Huyện Lạng Giang 08 Bắc Giang 18 Khu vực 1
69 THPT Lạng Giang số 2 030 Xã Tân Thịnh, H.Lạng Giang Huyện Lạng Giang 08 Bắc Giang 18 Khu vực 1
70 THPT Lạng Giang số 3 031 Xã Mỹ Hà, H.Lạng Giang Huyện Lạng Giang 08 Bắc Giang 18 Khu vực 1
71 THPT Dân lập Thái Đào 059 Xã Thái Đào, H.Lạng Giang Huyện Lạng Giang 08 Bắc Giang 18 Khu vực 1
72 THPT Dân Lập Phi Mô 060 Xã Phi Mô, H.Lạng Giang Huyện Lạng Giang 08 Bắc Giang 18 Khu vực 1
73 TT GDTX-DN H.Lạng
Giang
062 TTr. Vôi, H.Lạng Giang Huyện Lạng Giang 08 Bắc Giang 18 Khu vực 2 NT
74 TC Nghề số 12 Bộ Quốc
phòng
076 TTr. Vôi, H.Lạng Giang Huyện Lạng Giang 08 Bắc Giang 18 Khu vực 2 NT
75 TT GDNN-GDTX
H.Lạng Giang
096 TTr. Vôi, H.Lạng Giang Huyện Lạng Giang 08 Bắc Giang 18 Khu vực 2 NT
76 THPT Việt Yên số 1 032 TTr. Bích Động, H.Việt Yên Huyện Việt Yên 09 Bắc Giang 18 Khu vực 2 NT
77 THPT Việt Yên số 2 033 Xã Tự Lạn, H.Việt Yên Huyện Việt Yên 09 Bắc Giang 18 Khu vực 2 NT
78 THPT Lý Thường Kiệt 034 Xã Tiên Sơn, H. Việt Yên Huyện Việt Yên 09 Bắc Giang 18 Khu vực 1
79 TH, THCS, THPT
Nguyễn Bỉnh Khiêm
063 Xã Quảng Minh, H.Việt Yên Huyện Việt Yên 09 Bắc Giang 18 Khu vực 2 NT
80 TT GDTX-DN H.Việt
Yên
064 TTr Bích Động, H.Việt Yên Huyện Việt Yên 09 Bắc Giang 18 Khu vực 2 NT
81 TT GDNN-GDTX H.Việt
Yên
097 TTr Bích Động, H.Việt Yên Huyện Việt Yên 09 Bắc Giang 18 Khu vực 2 NT
82 THPT Yên Dũng số 1 035 Xã Nham Sơn, H.Yên Dũng Huyện Yên Dũng 10 Bắc Giang 18 Khu vực 1
83 THPT Yên Dũng số 2 036 Xã Tân An, H.Yên Dũng Huyện Yên Dũng 10 Bắc Giang 18 Khu vực 1
84 THPT Yên Dũng số 3 037 Xã Cảnh Thuỵ, H.Yên Dũng Huyện Yên Dũng 10 Bắc Giang 18 Khu vực 1
85 THPT Dân lập Yên Dũng 065 Xã Tiền Phong, H.Yên Dũng Huyện Yên Dũng 10 Bắc Giang 18 Khu vực 1
86 TT GDTX-DN H.Yên
Dũng
066 Xã Nham Sơn, H.Yên Dũng Huyện Yên Dũng 10 Bắc Giang 18 Khu vực 1
87 THPT dân lập Quang
Trung
072 Xã Cảnh Thuỵ, H.Yên Dũng Huyện Yên Dũng 10 Bắc Giang 18 Khu vực 1
88 THPT tư thục Thái Sơn 073 Xã Quỳnh Sơn, H.Yên Dũng Huyện Yên Dũng 10 Bắc Giang 18 Khu vực 1
89 TT GDNN-GDTX H.Yên
Dũng
098 Xã Nham Sơn, H.Yên Dũng Huyện Yên Dũng 10 Bắc Giang 18 Khu vực 1
90 THPT Quang Trung 099 Xã Cảnh Thụy, H.Yên Dũng Huyện Yên Dũng 10 Bắc Giang 18 Khu vực 1

(Theo Bộ GD&ĐT)

Tin tức mới nhất