Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Quảng Bình

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Quảng Bình.

Tỉnh Quảng Bình

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_31 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Quảng Bình 31 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_31
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Quảng Bình 31 Khu vực 3
3 THPT Đào Duy Từ 002 Phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2
4 THPT Đồng Hới 003 Phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2
5 THPT Chuyên Võ
Nguyên Giáp
004 Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2
6 THPT Phan Đình Phùng 005 Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2
7 Phổ thông dân tộc nội trú
tỉnh
006 Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2
8 TT GD-DN Đồng Hới 007 Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2
9 Cao đẳng nghề Quảng
Bình
049 Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2
10 TC nghề số 9 050 Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2
11 THCS và THPT Chu Văn
An
057 Phường Phú Hải, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2
12 TT GDTX Đồng Hới 601 Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2
13 TT KTTH HN-DN Đồng
Hới
602 Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2
14 THPT Chuyên Quảng
Bình
620 Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2
15 Cao đẳng Sư phạm
Quảng Bình
621 Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2
16 THPT Tuyên Hoá 009 TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 02 Quảng Bình 31 Khu vực 1
17 THPT Lê Trực 010 Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 02 Quảng Bình 31 Khu vực 1
18 THPT Phan Bội Châu 011 Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng
Bình
Huyện Tuyên Hóa 02 Quảng Bình 31 Khu vực 1
19 THCS và THPT Bắc Sơn 012 Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng
Bình
Huyện Tuyên Hóa 02 Quảng Bình 31 Khu vực 1
20 TT GD-DN Tuyên Hoá 013 TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 02 Quảng Bình 31 Khu vực 1
21 TT GDTX Tuyên Hóa 603 TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 02 Quảng Bình 31 Khu vực 1
22 TT KTTH HN-DN Tuyên
Hóa
604 TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 02 Quảng Bình 31 Khu vực 1
23 THPT Minh Hoá 015 TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 03 Quảng Bình 31 Khu vực 1
24 THCS và THPT Hoá Tiến 016 Xã Hóa Tiến, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 03 Quảng Bình 31 Khu vực 1
25 TT GD-DN Minh Hoá 017 Xã Yên Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 03 Quảng Bình 31 Khu vực 1
26 THCS và THPT Trung
Hoá
046 Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 03 Quảng Bình 31 Khu vực 1
27 TT GDTX Minh Hóa 605 TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 03 Quảng Bình 31 Khu vực 1
28 TT KTTH HN-DN Minh
Hóa
606 TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 03 Quảng Bình 31 Khu vực 1
29 THPT Quang Trung 021 Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng
Bình
Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 1
30 THPT Quang Trung 059 Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng
Bình
Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
31 THPT số 1 Quảng Trạch 607 TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng
Bình
Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
32 THPT số 2 Quảng Trạch 608 Xã Quảng Hòa, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh
Quảng Bình
Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
33 THPT số 4 Quảng Trạch 609 TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng
Bình
Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
34 TT GDTX Quảng Trạch 610 Xã Quảng Long, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh
Quảng Bình
Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
35 TT KTTH HN-DN Quảng
Trạch
611 TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng
Bình
Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
36 THPT Số 3 Quảng Trạch 618 Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng
Bình
Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 1
37 THPT Số 5 Quảng Trạch 619 Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh
Quảng Bình
Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 1
38 THPT số 1 Bố Trạch 025 TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
39 THPT số 2 Bố Trạch 026 Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
40 THPT số 3 Bố Trạch 027 Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
41 THPT số 5 Bố Trạch 028 TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
42 THCS và THPT Việt
Trung
029 TT. NT Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng
Bình
Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 1
43 THPT số 4 Bố trạch 030 Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 1
44 TT GD-DN Bố Trạch 031 Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng
Bình
Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
45 THPT Lê Quý Đôn 052 TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
46 THPT Hùng Vương 053 Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
47 THPT Trần Phú 054 Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
48 THPT Nguyễn Trãi 055 Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 1
49 THPT Ngô Quyền 056 TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
50 TT GDTX Bố Trạch 612 TT. Hoàn Lão,Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
51 TT KTTH HN-DN Bố
Trạch
613 TT. Hoàn Lão,Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
52 THPT Quảng Ninh 033 Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng
Bình
Huyện Quảng Ninh 06 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
53 THPT Ninh Châu 034 Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 06 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
54 TT GD-DN Quảng Ninh 035 Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 06 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
55 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 036 Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng
Bình
Huyện Quảng Ninh 06 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
56 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 058 Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng
Bình
Huyện Quảng Ninh 06 Quảng Bình 31 Khu vực 1
57 TT GDTX Quảng Ninh 614 TT. Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng
Bình
Huyện Quảng Ninh 06 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
58 TT KTTH HN-DN Quảng
Ninh
615 Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 06 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
59 THPT Lệ Thuỷ 038 TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
60 THPT Hoàng Hoa Thám 039 TT. NT Lệ Ninh, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 1
61 THPT Trần Hưng Đạo 040 Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 1
62 THPT Nguyễn Chí Thanh 041 TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
63 TT GD-DN Lệ Thuỷ 042 TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
64 THPT KT Lệ Thuỷ 043 Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
65 THCS và THPT Dương
Văn An
045 Xã Thanh Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
66 TT GDTX Lệ Thủy 616 TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
67 TT KTTH HN-DN Lệ
Thủy
617 Xã Mai Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT
68 THPT Lương Thế Vinh 019 Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 08 Quảng Bình 31 Khu vực 2
69 THPT Lê Hồng Phong 020 Xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 08 Quảng Bình 31 Khu vực 2
70 THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm
022 Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 08 Quảng Bình 31 Khu vực 2
71 TT GD-DN Quảng Trạch 023 Phường Quảng Long, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng
Bình
Thị xã Ba Đồn 08 Quảng Bình 31 Khu vực 2
72 THPT Lê Lợi 044 Xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 08 Quảng Bình 31 Khu vực 1
73 TT GD-DN Ba Đồn 051 Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 08 Quảng Bình 31 Khu vực 2
74 THPT Lê Lợi 060 Xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 08 Quảng Bình 31 Khu vực 2

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất