Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 23, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Bắc Kạn

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Bắc Kạn.

(Tỉnh Bắc Kạn)

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện

Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP Khu vực
1133 Học ở nước ngoài_11 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
0 11 Bắc Kạn Khu vực 3
1134 Quân nhân, Công an tại
ngũ_11
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
0 11 Bắc Kạn Khu vực 3
1135 THPT Bắc Kạn 9 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn
Thành phố Bắc Kạn 1 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1136 Trường PT DTNT tỉnh
Bắc Kạn
14 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn
Thành phố Bắc Kạn 1 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1137 THPT Chuyên 19 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn
Thành phố Bắc Kạn 1 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1138 TT GDTX tỉnh (trước
2018)
21 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc
Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Thành phố Bắc Kạn 1 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1139 THPT Dân lập Hùng
Vương
22 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh
Bắc Kạn
Thành phố Bắc Kạn 1 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1140 TT Kỹ thuật TH-HN Bắc
Kạn (trước 2018)
25 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn
Thành phố Bắc Kạn 1 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1141 TC nghề Bắc Kạn 27 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh
Bắc Kạn
Thành phố Bắc Kạn 1 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1142 CĐ Nghề Dân tộc Nội trú
Bắc Kạn
34 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh
Bắc Kạn
Thành phố Bắc Kạn 1 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1143 TT GDTX-GDHN Bắc
Kạn (từ 2018)
42 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh
Bắc Kạn
Thành phố Bắc Kạn 1 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1144 THPT Chợ Đồn 10 Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 2 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1145 THPT Bình Trung 24 Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 2 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1146 TT GDTX-DN H. Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn
30 Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 2 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1147 TT GDNN-GDTX H.
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
35 Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn 2 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1148 THPT Phủ Thông 17 Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc
Kạn
Huyện Bạch Thông 3 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1149 TT GDTX H. Bạch
Thông, tỉnh Bắc Kạn
33 Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc
Kạn
Huyện Bạch Thông 3 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1150 TT GDNN-GDTX H.
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
36 Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông 3 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1151 THPT Na Rì 12 Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 4 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1152 TT GDTX H. Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn
31 Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 4 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1153 TT GDNN-GDTX H. Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn
37 Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì 4 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1154 THPT Ngân Sơn 13 Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn 5 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1155 THCS&THPT Nà Phặc 15 Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn 5 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1156 TT GDTX H. Ngân Sơn,
tỉnh Bắc Kạn
28 Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn 5 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1157 TT GDNN-GDTX H.
Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
38 Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn 5 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1158 THPT Ba Bể 18 Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 6 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1159 THPT Quảng Khê 23 Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 6 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1160 TT GDTX H. Ba Bể tỉnh
Bắc Kạn
26 Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 6 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1161 TT GDNN-GDTX H. Ba
Bể tỉnh Bắc Kạn
39 Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 6 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1162 THPT Chợ Mới 11 Xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 7 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1163 THPT Yên Hân 20 Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 7 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1164 TT GDTX H. Chợ Mới,
tỉnh Bắc Kạn
32 Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 7 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1165 TT GDNN-GDTX H.
Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
40 Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới 7 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1166 THPT Bộc Bố 16 Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm 8 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1167 TT GDTX H. Pác Nặm,
tỉnh Bắc Kạn
29 Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm 8 11 Bắc Kạn Khu vực 1
1168 TT GDNN-GDTX H. Pác
Nặm, tỉnh Bắc Kạn
41 Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm 8 11 Bắc Kạn Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

Tin tức mới nhất