Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2023

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sơn La

5/5 - (20 lượt đánh giá)

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Sơn La.

Mộc Châu (Sơn La)

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Địa Chỉ Mã Trường Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_14 106 Đường Thanh Niên, Tổ 3 Phường Tô Hiệu,
Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Sơn La 14 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_14
Số 106, Đường Thanh Niên, thành phố Sơn La, tỉnh
Sơn La
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Sơn La 14 Khu vực 3
3 Trung tâm GDNN – GDTX Thành phố Sơn La Tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La 001 Thành phố Sơn La 01 Sơn La 14 Khu vực 1
4 Trường THPT Tô Hiệu Tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh
Sơn La
002 Thành phố Sơn La 01 Sơn La 14 Khu vực 1
5 Trường THPT Chiềng
Sinh
Tổ 3, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La,
Tỉnh Sơn La
003 Thành phố Sơn La 01 Sơn La 14 Khu vực 1
6 Trường THPT Chuyên Tổ 3, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La,
Tỉnh Sơn La
004 Thành phố Sơn La 01 Sơn La 14 Khu vực 1
7 Trường PTDT Nội trú tỉnh Bản Ca Láp, Xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La,
Tỉnh Sơn La
005 Thành phố Sơn La 01 Sơn La 14 Khu vực 1
8 Trường THPT Nguyễn Du Bản Phiêng Tam, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn
La, Tỉnh Sơn La
006 Thành phố Sơn La 01 Sơn La 14 Khu vực 1
9 Phòng GD -ĐT Thành
phố Sơn La
Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La 043 Thành phố Sơn La 01 Sơn La 14 Khu vực 1
10 Trường TH, THCS &
THPT Chu Văn An
Tổ 2, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh
Sơn La
056 Thành phố Sơn La 01 Sơn La 14 Khu vực 1
11 Trung tâm GDTX Thành
phố Sơn La
Tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh
Sơn La
057 Thành phố Sơn La 01 Sơn La 14 Khu vực 1
12 Trường Đại học Tây Bắc Tổ 2, Phường Quyết tâm, Thành phố Sơn La 072 Thành phố Sơn La 01 Sơn La 14 Khu vực 1
13 Trường THPT Quỳnh
Nhai
Bản Phiêng Nèn, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh
Nhai, Tỉnh Sơn La
007 Huyện Quỳnh Nhai 02 Sơn La 14 Khu vực 1
14 Trường THPT Mường
Giôn
Bản Chiềng Lề, Xã Mường Giôn, Huyện Quỳnh
Nhai, Tỉnh Sơn La
008 Huyện Quỳnh Nhai 02 Sơn La 14 Khu vực 1
15 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Quỳnh Nhai Bản Phiêng Nèn, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La 009 Huyện Quỳnh Nhai 02 Sơn La 14 Khu vực 1
16 Phòng GD -ĐT huyện
Quỳnh Nhai
Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La 044 Huyện Quỳnh Nhai 02 Sơn La 14 Khu vực 1
17 Trung tâm GDTX huyện
Quỳnh Nhai
Bản Phiêng Nèn, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh
Nhai, Tỉnh Sơn La
058 Huyện Quỳnh Nhai 02 Sơn La 14 Khu vực 1
18 Trường THPT Mường La Tiểu khu 5, Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La,
Tỉnh Sơn La
010 Huyện Mường La 03 Sơn La 14 Khu vực 1
19 Trường THPT Mường Bú Bản Văn Minh, Xã Mường Bú, Huyện Mường La,
Tỉnh Sơn La
011 Huyện Mường La 03 Sơn La 14 Khu vực 1
20 Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Mường La
Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La 012 Huyện Mường La 03 Sơn La 14 Khu vực 1
21 Phòng GD -ĐT huyện
Mường La
Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La 045 Huyện Mường La 03 Sơn La 14 Khu vực 1
22 Trung tâm GDTX huyện
Mường La
Bản Nong Heo, Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La,
Tỉnh Sơn La
059 Huyện Mường La 03 Sơn La 14 Khu vực 1
23 Trường THPT Thuận
Châu
Tiểu khu 1, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận
Châu, Tỉnh Sơn La
013 Huyện Thuận Châu 04 Sơn La 14 Khu vực 1
24 Trường THPT Tông Lệnh Tiểu khu 3, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu,
Tỉnh Sơn La
014 Huyện Thuận Châu 04 Sơn La 14 Khu vực 1
25 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Thuận Châu Bản Máy Đường, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La 015 Huyện Thuận Châu 04 Sơn La 14 Khu vực 1
26 Trường THPT Bình Thuận Bản Kiến Xương, Xã Phỏng Lái, Huyện Thuận
Châu, Tỉnh Sơn La
016 Huyện Thuận Châu 04 Sơn La 14 Khu vực 1
27 Trường THPT Co Mạ Bản Pa Khuông, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu,
Tỉnh Sơn La
017 Huyện Thuận Châu 04 Sơn La 14 Khu vực 1
28 Phòng GD -ĐT huyện
Thuận Châu
Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh
Sơn La
046 Huyện Thuận Châu 04 Sơn La 14 Khu vực 1
29 Trung tâm GDTX- HD&DN huyện Thuận
Châu
Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La 060 Huyện Thuận Châu 04 Sơn La 14 Khu vực 1
30 Trung tâm GDTX huyện
Thuận Châu
Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh
Sơn La
068 Huyện Thuận Châu 04 Sơn La 14 Khu vực 1
31 Trường THPT Bắc Yên Bản Phiêng Ban 3, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc
Yên, Tỉnh Sơn La
018 Huyện Bắc Yên 05 Sơn La 14 Khu vực 1
32 Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Bắc Yên
Bản Phiêng Ban 1, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc
Yên, Tỉnh Sơn La
019 Huyện Bắc Yên 05 Sơn La 14 Khu vực 1
33 Phòng GD -ĐT huyện
Bắc Yên
Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La 047 Huyện Bắc Yên 05 Sơn La 14 Khu vực 1
34 Trung tâm GDTX huyện
Bắc Yên
Bản Phiêng Ban 1, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc
Yên, Tỉnh Sơn La
061 Huyện Bắc Yên 05 Sơn La 14 Khu vực 1
35 Trường THPT Phù Yên Khối 10, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
020 Huyện Phù Yên 06 Sơn La 14 Khu vực 1
36 Trường THPT Gia Phù Phố Tân Lập,xã Gia Phù, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
021 Huyện Phù Yên 06 Sơn La 14 Khu vực 1
37 Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Phù Yên
Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
022 Huyện Phù Yên 06 Sơn La 14 Khu vực 1
38 Trường THPT Tân Lang Bản Khẻn, Xã Tân Lang, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
023 Huyện Phù Yên 06 Sơn La 14 Khu vực 1
39 Phòng GD -ĐT huyện
Phù Yên
Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La 048 Huyện Phù Yên 06 Sơn La 14 Khu vực 1
40 Trung tâm GDTX-
HD&DN huyện Phù Yên
Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
062 Huyện Phù Yên 06 Sơn La 14 Khu vực 1
41 Trung tâm GDTX huyện
Phù Yên
Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
069 Huyện Phù Yên 06 Sơn La 14 Khu vực 1
42 Trường THPT Mai Sơn Tiểu khu 13, Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn,
Tỉnh Sơn La
024 Huyện Mai Sơn 07 Sơn La 14 Khu vực 1
43 Trường THPT Cò Nòi Tiểu khu 2, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn
La
025 Huyện Mai Sơn 07 Sơn La 14 Khu vực 1
44 Trường THPT Chu Văn
Thịnh
Bản Áng, Xã Chiềng Ban, Huyện Mai Sơn, Tỉnh
Sơn La
026 Huyện Mai Sơn 07 Sơn La 14 Khu vực 1
45 Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Mai Sơn
Tiểu khu 13, Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn,
Tỉnh Sơn La
027 Huyện Mai Sơn 07 Sơn La 14 Khu vực 1
46 Phòng GD -ĐT huyện
Mai Sơn
Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La 049 Huyện Mai Sơn 07 Sơn La 14 Khu vực 1
47 Trung tâm GDTX huyện
Mai Sơn
Tiểu khu 13, Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn,
Tỉnh Sơn La
063 Huyện Mai Sơn 07 Sơn La 14 Khu vực 1
48 Trường THPT Yên Châu Số 113 Phố Chu Văn An, Thị Trấn Yên Châu,
Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
028 Huyện Yên Châu 08 Sơn La 14 Khu vực 1
49 Trường THPT Phiêng
Khoài
Thôn Kim Chung I, Xã Phiêng Khoài – Huyện Yên
Châu
029 Huyện Yên Châu 08 Sơn La 14 Khu vực 1
50 Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Yên Châu
Tiểu khu 4, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu,
Tỉnh Sơn La
030 Huyện Yên Châu 08 Sơn La 14 Khu vực 1
51 Phòng GD -ĐT huyện
Yên Châu
Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La 050 Huyện Yên Châu 08 Sơn La 14 Khu vực 1
52 Trung tâm GDTX huyện
Yên Châu
Tiểu khu 4, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu,
Tỉnh Sơn La
064 Huyện Yên Châu 08 Sơn La 14 Khu vực 1
53 Trường THPT Sông Mã Tổ 8, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh
Sơn La
031 Huyện Sông Mã 09 Sơn La 14 Khu vực 1
54 Trường THPT Chiềng
Khương
Bản Khương Tiên, Xã Chiềng Khương – Huyện
Sông Mã
032 Huyện Sông Mã 09 Sơn La 14 Khu vực 1
55 Trường THPT Mường
Lầm
Bản Tà Coọng, Xã Mường Lầm, Huyện Sông Mã,
Tỉnh Sơn La
033 Huyện Sông Mã 09 Sơn La 14 Khu vực 1
56 Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Sông Mã
Bản Cánh Kiến, xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã,
Tỉnh Sơn La
034 Huyện Sông Mã 09 Sơn La 14 Khu vực 1
57 Phòng GD -ĐT huyện
Sông Mã
Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La 051 Huyện Sông Mã 09 Sơn La 14 Khu vực 1
58 Trung tâm GDTX huyện
Sông Mã
Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La 065 Huyện Sông Mã 09 Sơn La 14 Khu vực 1
59 Trường THPT Chiềng Sơn Tiểu khu 1, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu,
Tỉnh Sơn La
035 Huyện Mộc Châu 10 Sơn La 14 Khu vực 1
60 Trường THPT Tân Lập Tiểu khu 2, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Tỉnh
Sơn La
036 Huyện Mộc Châu 10 Sơn La 14 Khu vực 1
61 Trường THPT Mộc Lỵ Đường Phan Đình Giót, Thị Trấn Mộc Châu,
Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
037 Huyện Mộc Châu 10 Sơn La 14 Khu vực 1
62 Trường THPT Thảo
Nguyên
Tiểu khu cấp 3, Thị trấn Nông trường, Huyện Mộc
Châu, Tỉnh Sơn La
038 Huyện Mộc Châu 10 Sơn La 14 Khu vực 1
63 Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Mộc Châu
Bản Tự Nhiên, Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu,
Tỉnh Sơn La
039 Huyện Mộc Châu 10 Sơn La 14 Khu vực 1
64 Phòng GD – ĐT huyện
Mộc Châu
Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La 052 Huyện Mộc Châu 10 Sơn La 14 Khu vực 1
65 Trung tâm GDTX-
HN&DN Mộc Châu
Thị trấn Nông trường, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn
La
066 Huyện Mộc Châu 10 Sơn La 14 Khu vực 1
66 Trung tâm GDTX Mộc
Châu
Thị trấn Nông trường, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn
La
070 Huyện Mộc Châu 10 Sơn La 14 Khu vực 1
67 Trường THPT Sốp Cộp Trung tâm huyện Sốp Cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện
Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La
040 Huyện Sốp Cộp 11 Sơn La 14 Khu vực 1
68 Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Sốp Cộp
Bảng Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp,
Tỉnh Sơn La
041 Huyện Sốp Cộp 11 Sơn La 14 Khu vực 1
69 Phòng GD -ĐT huyện
Sốp Cộp
Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La 053 Huyện Sốp Cộp 11 Sơn La 14 Khu vực 1
70 Trung tâm GDTX- HN
&DN huyện Sốp Cộp
Bảng Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp,
Tỉnh Sơn La
067 Huyện Sốp Cộp 11 Sơn La 14 Khu vực 1
71 Trung tâm GDTX huyện
Sốp Cộp
Bản Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp,
Tỉnh Sơn La
071 Huyện Sốp Cộp 11 Sơn La 14 Khu vực 1
72 Trường THPT Mộc Hạ Bản Dạo, Xã Tô Múa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La 042 Huyện Vân Hồ 12 Sơn La 14 Khu vực 1
73 Phòng GD – ĐT huyện
Vân Hồ
Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La 054 Huyện Vân Hồ 12 Sơn La 14 Khu vực 1
74 Trường THPT Vân Hồ Bản Suối Lìn, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh
Sơn La
055 Huyện Vân Hồ 12 Sơn La 14 Khu vực 1
75 Trung tâm GDNN –
GDTX huyện Vân Hồ
Bản Suối Lìn, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh
Sơn La
073 Huyện Vân Hồ 12 Sơn La 14 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất