Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | July 19, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Trà Vinh

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Trà Vinh.

Tỉnh Trà Vinh

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_58 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Trà Vinh 58 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_58
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Trà Vinh 58 Khu vực 3
3 THPT Phạm Thái Bường 001 Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thành phố Trà Vinh 01 Trà Vinh 58 Khu vực 1
4 Trường phổ thông Dân Tộc Nội Trú THPT tỉnh
Trà Vinh
011 Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, hưởng ưu tiên theo hộ khẩu. Thành phố Trà Vinh 01 Trà Vinh 58 Khu vực 1
5 THPT Chuyên Nguyễn
Thiện Thành
012 Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thành phố Trà Vinh 01 Trà Vinh 58 Khu vực 2
6 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh 016 Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thành phố Trà Vinh 01 Trà Vinh 58 Khu vực 1
7 THPT Thành Phố Trà
Vinh
017 Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thành phố Trà Vinh 01 Trà Vinh 58 Khu vực 1
8 Trường Cao đẳng nghề
Trà Vinh
039 xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thành phố Trà Vinh 01 Trà Vinh 58 Khu vực 1
9 Trường Thực Hành Sư
Phạm
043 Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thành phố Trà Vinh 01 Trà Vinh 58 Khu vực 1
10 Trường Trung cấp Pali
Khmer
047 Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thành phố Trà Vinh 01 Trà Vinh 58 Khu vực 1
11 THPT Chuyên Trà Vinh
(2011)
054 Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thành phố Trà Vinh 01 Trà Vinh 58 Khu vực 2
12 Cao đẳng Sư phạm Trà
Vinh
055 Phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thành phố Trà Vinh 01 Trà Vinh 58 Khu vực 2
13 THPT Nguyễn Đáng 002 Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà
Vinh
Huyện Càng Long 02 Trà Vinh 58 Khu vực 2 NT
14 THPT Nguyễn Văn Hai 003 Xã Bình Phú, huyện Càng Long,tỉnh Trà Vinh Huyện Càng Long 02 Trà Vinh 58 Khu vực 1
15 Trung tâm GDTX – DN
huyện Càng Long
013 Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà
Vinh
Huyện Càng Long 02 Trà Vinh 58 Khu vực 2 NT
16 THPT Hồ Thị Nhâm 014 Xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Huyện Càng Long 02 Trà Vinh 58 Khu vực 2 NT
17 THPT Dương Háo Học 015 Xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Huyện Càng Long 02 Trà Vinh 58 Khu vực 2 NT
18 THPT Bùi Hữu Nghĩa 020 Xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Huyện Càng Long 02 Trà Vinh 58 Khu vực 1
19 Trung tâm GDNN –
GDTX huyện Càng Long
048 Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà
Vinh
Huyện Càng Long 02 Trà Vinh 58 Khu vực 2 NT
20 THPT Bùi Hữu Nghĩa 056 ấp Thượng Huyện Càng Long 02 Trà Vinh 58 Khu vực 2 NT
21 THPT Cầu Kè 004 Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Huyện Cầu Kè 03 Trà Vinh 58 Khu vực 1
22 THPT Phong Phú 025 Xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Huyện Cầu Kè 03 Trà Vinh 58 Khu vực 1
23 THPT Tam Ngãi 035 Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Huyện Cầu Kè 03 Trà Vinh 58 Khu vực 1
24 Trung tâm GDTX- DN
huyện Cầu Kè
036 Xã Hòa Tân , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Huyện Cầu Kè 03 Trà Vinh 58 Khu vực 1
25 Trung tâm GDNN –
GDTX huyện Cầu Kè
051 Xã Hòa Tân , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Huyện Cầu Kè 03 Trà Vinh 58 Khu vực 1
26 THPT Tiểu Cần 005 xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Huyện Tiểu Cần 04 Trà Vinh 58 Khu vực 1
27 THPT Cầu Quan 019 Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Huyện Tiểu Cần 04 Trà Vinh 58 Khu vực 2 NT
28 Trung tâm GDTX- DN
huyện Tiểu Cần
028 TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Huyện Tiểu Cần 04 Trà Vinh 58 Khu vực 1
29 THPT Hiếu Tử 031 Xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Huyện Tiểu Cần 04 Trà Vinh 58 Khu vực 1
30 Trung tâm GDNN –
GDTX huyện Tiểu Cần
050 TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Huyện Tiểu Cần 04 Trà Vinh 58 Khu vực 1
31 THPT Vũ Đình Liệu 006 Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà
Vinh
Huyện Châu Thành 05 Trà Vinh 58 Khu vực 1
32 THPT Hòa Minh 021 Xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Huyện Châu Thành 05 Trà Vinh 58 Khu vực 1
33 Trung tâm GDTX- DN
huyện Châu Thành
027 Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà
Vinh
Huyện Châu Thành 05 Trà Vinh 58 Khu vực 1
34 THPT Hòa Lợi 030 Xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Huyện Châu Thành 05 Trà Vinh 58 Khu vực 1
35 Trường THPT Lương
Hòa A
040 Xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Huyện Châu Thành 05 Trà Vinh 58 Khu vực 1
36 Trung tâm GDNN – GDTX huyện Châu Thành 049 Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Huyện Châu Thành 05 Trà Vinh 58 Khu vực 1
37 THPT Trà Cú 007 Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Huyện Trà Cú 06 Trà Vinh 58 Khu vực 1
38 THPT Đại An 008 Xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Huyện Trà Cú 06 Trà Vinh 58 Khu vực 1
39 THPT Long Hiệp 018 Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Huyện Trà Cú 06 Trà Vinh 58 Khu vực 1
40 THPT Hàm Giang 024 Xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Huyện Trà Cú 06 Trà Vinh 58 Khu vực 1
41 THPT Tập Sơn 026 Xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Huyện Trà Cú 06 Trà Vinh 58 Khu vực 1
42 Trung tâm GDTX-HNDN
huyện Trà Cú
038 Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Huyện Trà Cú 06 Trà Vinh 58 Khu vực 1
43 THCS-THPT Dân Tộc
Nội Trú huyện Trà Cú
041 Thị Trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh,
hưởng ưu tiên theo hộ khẩu.
Huyện Trà Cú 06 Trà Vinh 58 Khu vực 1
44 THPT Dương Quang
Đông
009 Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà
Vinh
Huyện Cầu Ngang 07 Trà Vinh 58 Khu vực 1
45 THPT Cầu Ngang A 022 Xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Huyện Cầu Ngang 07 Trà Vinh 58 Khu vực 2 NT
46 THPT Cầu Ngang B 023 Xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Huyện Cầu Ngang 07 Trà Vinh 58 Khu vực 2 NT
47 THPT Nhị Trường 032 Xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Huyện Cầu Ngang 07 Trà Vinh 58 Khu vực 1
48 Trung tâm GDTX- DN
huyện Cầu Ngang
037 xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Huyện Cầu Ngang 07 Trà Vinh 58 Khu vực 1
49 Trung tâm GDNN –
GDTX huyện Cầu Ngang
052 xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Huyện Cầu Ngang 07 Trà Vinh 58 Khu vực 1
50 THPT Long Khánh 029 TT Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Huyện Duyên Hải 08 Trà Vinh 58 Khu vực 1
51 THPT Đôn Châu 033 Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Huyện Duyên Hải 08 Trà Vinh 58 Khu vực 1
52 THPT Duyên Hải 044 Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà
Vinh
Huyện Duyên Hải 08 Trà Vinh 58 Khu vực 2 NT
53 THPT Long Hữu 045 Xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Huyện Duyên Hải 08 Trà Vinh 58 Khu vực 2 NT
54 Trung Tâm GDTX-DN
huyện Duyên Hải
046 Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà
Vinh
Huyện Duyên Hải 08 Trà Vinh 58 Khu vực 2 NT
55 THPT Duyên Hải 010 Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Thị xã Duyên Hải 09 Trà Vinh 58 Khu vực 2
56 THPT Long Hữu 034 Phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Thị xã Duyên Hải 09 Trà Vinh 58 Khu vực 2
57 Trung tâm GDTX – DN
thị xã Duyên Hải
042 Phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Thị xã Duyên Hải 09 Trà Vinh 58 Khu vực 2
58 Trung tâm GDNN –
GDTX thị xã Duyên Hải
053 Phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Thị xã Duyên Hải 09 Trà Vinh 58 Khu vực 2

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất