Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2023

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội điểm chuẩn 2023 - VNU-HUS điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội (VNU-HUS)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toán học Toán học QHT01 DGNLQGHN 140
2 Toán tin Khối ngành Toán - Tin học QHT02 DGNLQGHN 145 Toán tin
3 Máy tính và Khoa học thông tin Máy tính và khoa học thông tin QHT98 DGNLQGHN 150 Khoa học máy tính và thông tin
4 Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu QHT93 DGNLQGHN 150
5 Vật lý học Vật lý học QHT03 DGNLQGHN 96
6 Khoa học vật liệu Khoa học vật liệu QHT04 DGNLQGHN 90
7 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân Công nghệ kỹ thuật hạt nhân QHT05 DGNLQGHN 88
8 Kỹ thuật điện tử và tin học Kỹ thuật điện tử và tin học QHT94 DGNLQGHN 100
9 Hóa học Hoá học QHT06 DGNLQGHN 98
10 Công nghệ kỹ thuật hóa học Công nghệ kỹ thuật hoá học QHT42 DGNLQGHN 95
11 Hóa dược Hoá dược QHT43 DGNLQGHN 102
12 Sinh học Sinh học QHT08 DGNLQGHN 90
13 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học QHT44 DGNLQGHN 96
14 Địa lý tự nhiên Địa lý tự nhiên QHT10 DGNLQGHN 80
15 Khoa học thông tin địa không gian Khoa học thông tin địa không gian QHT91 DGNLQGHN 80
16 Quản lý đất đai Quản lý đất đai QHT12 DGNLQGHN 82
17 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản Quản lí phát triển đô thị và bất động sản QHT95 DGNLQGHN 82
18 Khoa học môi trường Khoa học môi trường QHT13 DGNLQGHN 80
19 Công nghệ kỹ thuật môi trường Công nghệ kỹ thuật môi trường QHT46 DGNLQGHN 80
20 Khoa học và công nghệ thực phẩm Khoa học và Công nghệ Thực phẩm QHT96 DGNLQGHN 92
21 Khí tượng và khí hậu học Khí tượng và khí hậu học QHT16 DGNLQGHN 80
22 Hải dương học Hải dương học QHT17 DGNLQGHN 80
23 Tài nguyên và môi trường nước Tài nguyên và môi trường nước QHT92 DGNLQGHN 80
24 Địa chất học Địa chất học QHT18 DGNLQGHN 80
25 Quản lý tài nguyên và môi trường Quản lý tài nguyên và môi trường QHT20 DGNLQGHN 82
26 Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường QHT97 DGNLQGHN 80
27 Toán học Toán học QHT01 A00, A01, D07, D08 33.4 Điểm thi TN THPT
28 Toán tin Khối ngành Toán - Tin học QHT02 A00, A01, D07, D08 34.25 Toán tin, Điểm thi TN THPT
29 Máy tính và Khoa học thông tin Máy tính và khoa học thông tin QHT98 A00, A01, D07, D08 34.7 Khoa học máy tính và thông tin, Điểm thi TN THPT
30 Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu QHT93 A00, A01, D07, D08 34.85 Điểm thi TN THPT
31 Vật lý học Vật lý học QHT03 A00, A01, B00, C01 24.2 Điểm thi TN THPT
32 Khoa học vật liệu Khoa học vật liệu QHT04 A00, A01, B00, C01 22.75 Điểm thi TN THPT
33 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân Công nghệ kỹ thuật hạt nhân QHT05 A00, A01, B00, C01 21.3 Điểm thi TN THPT
34 Kỹ thuật điện tử và tin học Kỹ thuật điện tử và tin học QHT94 A00, A01, B00, C01 25.65 Điểm thi TN THPT
35 Hóa học Hoá học QHT06 A00, B00, D07 23.65 Điểm thi TN THPT
36 Công nghệ kỹ thuật hóa học Công nghệ kỹ thuật hoá học QHT07 A00, B00, D07 23.25 Điểm thi TN THPT
37 Hóa dược Hoá dược QHT43 A00, B00, D07 24.6 Điểm thi TN THPT
38 Sinh học Sinh học QHT08 A00, A02, B00, B08 23 Điểm thi TN THPT
39 Sinh học QHT81 A00, A02, B00, B08 23 Điểm thi TN THPT Sinh dược học
40 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học QHT09 A00, A02, B00, B08 24.05 Điểm thi TN THPT
41 Địa lý tự nhiên Địa lý tự nhiên QHT10 A00, A01, B00, D10 20.3 Điểm thi TN THPT
42 Khoa học thông tin địa không gian Khoa học thông tin địa không gian QHT91 A00, A01, B00, D10 20.4 Điểm thi TN THPT
43 Quản lý đất đai Quản lý đất đai QHT12 A00, A01, B00, D10 20.9 Điểm thi TN THPT
44 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản Quản lí phát triển đô thị và bất động sản QHT95 A00, A01, B00, D10 22.45 Điểm thi TN THPT
45 Khoa học môi trường Khoa học môi trường QHT13 A00, A01, B00, D07 20 Điểm thi TN THPT
46 Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường QHT82 A00, A01, B00, D07 20 Điểm thi TN THPT Môi trường, Sức khỏe và An toàn
47 Công nghệ kỹ thuật môi trường Công nghệ kỹ thuật môi trường QHT15 A00, A01, B00, D07 20 Điểm thi TN THPT
48 Khoa học và công nghệ thực phẩm Khoa học và Công nghệ Thực phẩm QHT96 A00, A01, B00, D07 24.35 Điểm thi TN THPT
49 Khí tượng và khí hậu học Khí tượng và khí hậu học QHT16 A00, A01, B00, D07 20 Điểm thi TN THPT
50 Hải dương học Hải dương học QHT17 A00, A01, B00, D07 20 Điểm thi TN THPT
51 Tài nguyên và môi trường nước Tài nguyên và môi trường nước QHT92 A00, A01, B00, D07 20 Điểm thi TN THPT
52 Địa chất học Địa chất học QHT18 A00, A01, B00, D07 20 Điểm thi TN THPT
53 Quản lý tài nguyên và môi trường Quản lý tài nguyên và môi trường QHT20 A00, A01, B00, D07 21 Điểm thi TN THPT
54 Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường QHT97 A00, A01, B00, D07 20 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất